Algemene voorwaarden:

1. Begrippen

1.1. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Carina Sampers Coaching.
1.2. Carina Sampers Coaching: Carina Sampers, handelend als opdrachtnemer.
1.3. Partijen: Opdrachtgever en Carina Sampers coaching.
1.4. Deelnemer: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van door Carina Sampers Coaching aangeboden diensten.
1.5. De overeenkomst: de afspraken tussen de opdrachtgever en Carina Sampers Coaching.
1.6. Aanvang: het uur waarop de overeengekomen training of activiteit volgens de geaccordeerde
overeenkomst aanvangt.

 

2. Toepassing

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Carina Sampers Coaching partij is.
2.2 Opdrachtgever verklaart zich door accordering overeenkomst met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bekend.
2.3 Sluit een derde ten behoeve van Opdrachtgever de overeenkomst met Carina Sampers Coaching, dan staat deze derde ervoor in dat Opdrachtgever deze voorwaarden kent en heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarde is gebonden als ware hij zelf opdrachtgever of klant.

 

3. Vertrouwelijkheid

3.1 Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben.
3.2 Geen der Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.
3.3 De verplichtingen bedoeld in 3.1 en 3.2 gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.

 

4. Offertes

4.1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan niet schriftelijk door de wederpartij binnen 7 werkdagen is afgewezen.
4.2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
4.3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

 

5. Totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Carina Sampers Coaching

5.1. Voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst voor coaching of begeleiding biedt Carina Sampers Coaching de opdrachtgever / deelnemer de mogelijkheid tot een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek van maximaal 1 uur is gratis.
5.2. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Carina Sampers Coaching komt tot stand wanneer de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte Carina Sampers Coaching heeft bereikt, tenzij door Partijen anders wordt overeengekomen.

 

6. Annulering door Opdrachtgever

6.1. Een offerte wordt een opdracht zodra de offerte is bevestigd.
6.2A. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
6.2B. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen een week voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken worden de voorbereidingswerkzaamheden welke voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn geweest aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
6.3. Als Opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst van Partijen tussentijds beëindigt, bestaat geen recht op verrekening hiervan in het factuurbedrag tenzij voor die creditering bijzondere gronden bestaan.

 

7. Annulering door Carina Sampers Coaching

7.1 Carina Sampers Coaching behoudt zich het recht voor om afspraken te verzetten mocht dit noodzakelijk blijken voor de eigen bedrijfsvoering, scholing, ziekte, overmacht of dringende persoonlijke omstandigheden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij Opdrachtgever.
7.2 Carina Sampers Coaching is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn de overeenkomst met Opdrachtgever tussentijds te beëindigen wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwing Opdrachtgever de door Carina Sampers Coaching gestelde huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat in redelijkheid het laten voortduren van de overeenkomst niet kan worden gevergd van Carina Sampers Coaching.
7.3 Tussentijdse opzegging als hier bedoeld ontslaat Opdrachtgever niet uit zijn overeengekomen financiële verplichtingen.

 

8. Uitvoering van de overeenkomst

8.1 Carina Sampers Coaching voert de overeenkomsten uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid en het vakmanschap die van haar mag worden verwacht. De overeenkomst houdt géén resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.
8.2. Carina Sampers Coaching geeft geen adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen in iemands leven. De coach ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de deelnemer, waarbij het wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzichtvergroting en gewaarwording van de deelnemer te ondersteunen. De deelnemer blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan. Carina Sampers Coaching is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de deelnemer.
8.2. Carina Sampers Coaching behoudt zich het recht voor de afgesproken coachingsdoelen in het belang van het traject te wijzigen of aan te vullen. Mocht het traject daardoor of door andere onvoorziene omstandigheden uitlopen dan worden in overleg met alle betrokken partijen nieuwe afspraken gemaakt over de verlenging van het traject.
8.3 Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is Carina Sampers Coaching bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
8.4 Opdrachtgever is alleen tot betaling in verband hiermee verplicht als dit in de offerte is vermeld of bij nadere overeenkomst tussen partijen afgesproken.
8.5 Carina Sampers Coaching staat in voor de bekwaamheid van deze derden als door Carina Sampers Coaching ingeschakelde hulppersonen.

 

9. Betaling

9.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
9.2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2,5 % per maand.
9.3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
9.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Deelname aan activiteiten van Carina Sampers Coaching geschiedt op eigen risico.
10.2 De aansprakelijkheid van Carina Sampers Coaching reikt niet verder dan het door Opdrachtgever betaalde factuurbedrag.
10.3 Carina Sampers Coaching is niet aansprakelijkheid voor schade die niet op voor de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd.
10.4 Voor schade aan of met door Deelnemers meegenomen goederen, waaronder apparatuur, softwarebestanden, mediahulpmiddelen en voertuigen veroorzaakt is Carina Sampers Coaching niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Carina Sampers Coaching.
10.5 Carina Sampers Coaching is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek aan, enige hoedanigheid van of omstandigheid in een aan Carina Sampers Coaching ter beschikking staande onroerende zaak.
10.6 Opdrachtgever vrijwaart Carina Sampers Coaching voor aanspraken van derden, waaronder Deelnemers, ter zake van schade als in deze bepaling bedoeld.
10.7 Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annulering door Carina Sampers Coaching is uitgesloten.

 

11. Veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het werken met ezels

Bij het werken met ezels gelden veiligheidsmaatregelen. Deze worden aan de deelnemers uitgelegd. Opdrachtgever / deelnemer dient zich daaraan te houden.

 

12. Risico-acceptatie mbt het werken met ezels

12.1. Opdrachtgever en/of Coachee is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met ezels, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de coaching / workshop.
12.2. Opdrachtgever en/of Coachee neemt deel aan de coaching / workshop voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van Opdrachtnemer geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.
12.3. Het betreden van terreinen geschiedt op eigen risico. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal, beschadiging van goederen.
12.4. Door op het terrein te verblijven en deel te nemen aan de coaching / workshop verklaart Opdrachtgever en/of Coachee zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.

 

13. Intellectuele eigendom

13.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
13.2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever/ deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
13.3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

14. Klachten en geschillen

14.1. Carina Sampers Coaching is lid van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) en conformeert zich aan de gedragscode en klachtenregeling van deze organisatie.
14.2 Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Carina Sampers Coaching waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, is Nederlands recht van toepassing.
14.3 Voor de beoordeling en berechting van alle geschillen voortvloeiende uit de tussen Opdrachtgever en Carina Sampers Coaching gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde zal de rechter van de vestigingsplaats van Carina Sampers Coaching bevoegd zijn.
14.4 Alle geschillen als hiervoor bedoeld zullen eerst aan een in gemeenschappelijk overleg aan te wijzen mediator worden voorgelegd.